Biciklistieke staze lesko

Enova program je stil ERP klase koji vam omoguæuje pobolj¹anje performansi tvrtke.Zahvaljujuæi boljem stroju i nadzoru procesa u imenu, smanjuje se neuèinkovitost kori¹tenja resursa.Program radi s najrazlièitijim Microsoftovim metodama - prozori & nbsp; 10.Moguæe je i koristiti ga na èitavom rasponu mobilnih ureðaja. Poèev¹i od pametnih telefona i ostajuæi na touch tabletima.Sustav enova365 pru¾a praktièno suèelje, suradnju s vlastitim zakonom, poslovno znanje i jednostavno a¾uriranje.Softver je otvorena struktura. Svaki element podr¾ava odreðeni aspekt poslovanja. Postoje, izmeðu ostalog, pitanja vezana uz voðenje ljudskih resursa, plaæanje plaæa, evidenciju gotovine, fakturiranje, upravljanje skladi¹tem, prodaju, inventar i knjigovodstvo.Svaki izbor modula ide na fleksibilnu prilagodbu ponude potrebama potrebe.Tvrtka nudi tri vrste kupovine:- kupnju softverske licence koju je stvorio kupac i daje buduæa a¾uriranja. Opcija je idealna za tvrtke koje koriste zakup.- najam softvera u obliku pretplate za kori¹tenje odabranih modula sustava.Idealna ponuda za djecu i srednja poduzeæa.- zakup stila i infrastrukture, koji ima modul za iznajmljivanje zajedno sa poslu¾iteljima, a¾uriranjima i sigurnosnim kopijama. Provjereni sustav za tvrtke koje ne ¾ele ulagati u IT objekte.

Ponuda postoji vi¹e nego podijeljena u tri funkcionalne varijante.Postoje tri verzije - srebro, dobro i platinasto.Srebrna verzija odreðena je za prosjeène tvrtke s nekoliko mjesta. Ima niske aktivnosti.Dobra verzija za mlade i srednje tvrtke koje trebaju nekoliko, nekoliko primjeraka programa. Ova moguænost programa omoguæuje vi¹estruko grananje i moguænost definiranja znaèajki.Platinasta verzija namijenjena je malim i odraslim tvrtkama.Nudi multitasking i moguænost pro¹irenja s jednom funkcionalno¹æu.Primjeri kupovnih cijena za enova module (bez PDV-a:- enova365 HR plaæe - 1666 PLN (srebrna verzija, 3738 PLN (zlatna verzija- porezna knjiga enova365 - 630 PLN (srebrna verzija- enova365 trgovaèka knjiga - 2863 PLN (zlatna verzija- Enova365 fakture - 266 PLN (srebrna verzija, 613 PLN (zlatna verzija

Cjenik enova u kategoriji platine podlije¾e individualnim pregovorima.