Demonta a vozila u sivoj zoni

Man PrideMan Pride. Prirodnih načina podizanja

Ministarstvo financija dr¾i se raznih metoda za smanjenje sive zone i naplate dospjelih naknada. Jedna od njih je stara dru¹tvena kampanja koja promièe zahtjev potro¹aèa za izdavanjem potvrde o kupnji robe ili usluga. Te¹ko je reæi koliko je ovo putovanje bilo uèinkovito: Poljaci cijelo vrijeme tretiraju poreznu upravu vi¹e kao na¹eg protivnika nego saveznika, pa su spremni mahati rukom po raèunu umjesto da to tra¾e. Ne prolazimo kroz naviku prikupljanja svih dokumenata kako bismo im se mogli vratiti u slobodno vrijeme, ¹to mo¾emo vidjeti i meðu skandinavcima.

Fiskalna potvrda znaèi jo¹ jedan, nepotreban komad papira koji æe zagu¹iti na¹e d¾epove. Za¹to èuvate raèune kada su izdani na takvom papiru i takvom tintom da nakon dva tjedna ne vidite ono ¹to je izvorno reèeno na njima?Mo¾e se upotrijebiti sumnje u uèinkovitost ovakvog tipa djelovanja, ali ministarstvo je do¹lo do ideje koja je sada na odlièan naèin pogodila Poljake, naime, lutrijsku kartu. Nakon kupnje za minimalno 10 zlota i preuzimanja raèuna s novitus hd e printera, & nbsp; svatko se mo¾e prijaviti za web-dio i nastaviti sudjelovati u lutriji automobila. Pobjednik na lutriji, naravno, bila je javna televizija.Mislim da takvo pona¹anje èini mnogo vi¹e smisla od ponavljanja dosade "uzmi fiskalni raèun, ne dopusti da krade¹ od dr¾ave". Poljaci ne vole kad ih uèe - to je vjerojatno jedan od najvidljivijih dijelova na¹eg cilja. Metoda ¹tapom nije za nas najbolja - komunistièka vijeæa su saznala da se oporba nije raspr¹ila unatoè represiji, veæ se uèvrstila i dovela do posljednje pobjede. Mnogo mrkve prodaje se iz ¹tapa, kao ¹to je moguænost kupnje automobila.Tako ste iskusili prirodnu ko¾u, kao ¹to sam prilikom kupovine u hipermarketu dobio karticu koja æe dobiti bodove za svaki kupljeni proizvod. Bodovi su bili va¾ni nakon razmjene za materijalne nagrade. Zato sam poku¹ao kupovati u istoj trgovini, iako sam se morao pro¹etati oko tri kilometra. Odustao sam tek kad sam shvatio da bih, da bih postigao vrijednu nagradu, morao mnogo godina kupovati u modernom smislu. Tako obeæanje o nagradi odgovara Poljacima.