Electrolux filtri

Svaki dan, kako u stajanju, tako iu praksi, pokriveni su raznim vanjskim elementima koji sadr¾e ideje za blisku hranu i dobrobit. Osim elementarnih uvjeta kao ¹to su polo¾aj, temperatura, vlaga i cjelina, aktivni smo i zanimljivim izdisajima. Zrak koji udi¹emo nije sto posto èist, ali kontaminiran, u drugom stupnju naravno. Nadamo se da æemo prije kontaminacije pra¹njavim ko¾ama osigurati maske s filterima, ali postoje i druge prijetnje u zraku koje je èesto te¹ko otkriti. Na njih se posebno lijepe otrovne tvari. Detektirati ih uglavnom uglavnom pomoæu ureðaja oblika kao ¹to je toksièni senzor plina, koji pronalazi lo¹e tvari iz zraka i uvodi ih u njihovu prisutnost, zahvaljujuæi èemu nas upozorava na opasnost. Na¾alost, rizik je izrazito smrtonosan jer neki plinovi, primjerice, CO bez mirisa i sustavnog zadr¾avanja u zraku, uzrokuju ozbiljna o¹teæenja zdravlja ili smrti. Osim ugljiènog monoksida, ugro¾eni su i drugi spojevi koji se mogu detektirati senzorom, na primjer vodikov sulfid, koji je u ¹irokoj koncentraciji simbolièan i reducira se na trenutni ¹ok. Sljedeæi otrovni plin je ugljièni dioksid, jednako opasan kao ¹to je veæ spomenuto, i amonijak - plin koji je zapravo prisutan u sferi, dok je u znaèajnoj koncentraciji ¹tetan za goste. Detektori toksiènih plinova takoðer mogu detektirati ozon i sumporni dioksid, èija je tekuæina opasnija od sadr¾aja, te ima strast za velikim popunjavanjem prostora - od dana¹njeg poèetka danas, ako smo izlo¾eni tim temama, trebali bismo dati senzore na odgovarajuæe mjesto mogao je osjetiti prijetnju i obavijestiti nas o njemu. Ostali opasni plinovi koje senzor mo¾e slu¹ati protiv nas su agresivni klor i visoko toksièni vodikov cijanid, a takoðer lako topivi u vodi, ¹tetnom klorovodiku. Mo¾e pokriti instalaciju senzora za otrovne plinove.