Engleski prijevod

Nekoliko je neizmjerno znaèajnih razlika izmeðu usmenih i pisanih prijevoda. Va¾no je upravo vrijeme samog prijevoda. Lako je primijetiti da se prevodjenje provodi posebno tijekom trajanja razgovora. Tumaèenje se mo¾e obaviti ne samo od sebe, veæ i putem Interneta ili redovnim telefonom.

Pisani prijevodi promjena obièno se odvijaju neko vrijeme nakon izrade teksta. U pisanim prijevodima, prevoditelji èesto uèe mnogo dobrih materijala kako bi obuka bila toènija. Prevoditelji u posljednjem novom sluèaju imaju vi¹e prilika da se posavjetuju s mnogim struènjacima, zahvaljujuæi kojima æe u veæoj mjeri biti i stupanj prijevoda teksta.

Druga razlika izmeðu verbalnih i pisanih prijevoda je koliko je toèna za pogaðanje. Tumaèi stalno nastoje biti ¹to toèniji, ali u mnogim èinjenicama to je onda izuzetno pametno i zapravo nemoguæe postiæi. Problemi nastaju osobito ako brzo izvedete prijevode i trebate izostaviti mnoge faktore koji su upravo tako sna¾no znaèenje. U sluèaju pisanih prijevoda, situacija je posve drugaèija. Ovdje od prevoditelja zahtijeva posebno visoku toènost, jer ljudi koji su vidljivi za prevoðenje tekstova imaju puno vi¹e vremena za razmi¹ljanje o svakoj rijeèi i naèelu.

Velika razlika mo¾e se naæi u igrama i na¹em prijevodu. Tumaèi obièno imaju dobro poznavanje izvornog i ciljnog jezika, zahvaljujuæi kojem mogu utjecati na struju u oba smjera bez ikakve pomoæi. Dobar tumaè bi trebao imati mnogo nje¾nih mi¹ljenja zbog èinjenice da je njihova karijera iznimno o¹tra i igra vrlo va¾no pitanje. U uspjehu prijevoda, pojedinaèni prevoditelji su va¾ni za definiranje prijevoda u odreðenom smjeru, zahvaljujuæi tome ¹to ne zahtijevaju da teèno govore dva razlièita jezika. Meðutim, kada je va¾no pru¾ati usluge na iznimno visokoj razini, vrijedno je poznavati mnogo jezika i kulture regije i jeziènih vrijednosti koje poèinju u njoj. Zahvaljujuæi tom pouèavanju, bit æe sna¾no prodati svojim korisnicima profesionalni utjecaj na mnogo vrijedni stupanj, a ¹to to svakako znaèi veæi utjecaj.

Takoðer je vrijedno naglasiti da se jezici pojedinih dr¾ava mijenjaju tijekom cijelog razdoblja, zbog èega bi svaki profesionalni prevoditelj trebao pratiti najnovije jeziène trendove u odreðenoj regiji.