Izjava o sukladnosti u

Izjava EZ-a o sukladnosti posljednja je pisana izjava proizvoðaèa (ili ovla¹tenog zastupnika da je njezin uèinak usporediv s rezervama Europske unije. Ta se izjava mora odnositi na jedan ili vi¹e proizvoda koji su jasno identificirani pomoæu naziva ili ¹ifre proizvoda ili imaju drugu nedvojbenu referencu. Proizvoðaè mora proizvod podvrgnuti analizama i izvr¹iti promjene koje su potrebne za ispunjavanje zahtjeva direktiva.

http://wtcexpo.com.pl/hrhealthymode/catch-me-patch-me-najucinkovitije-sredstvo-za-izgubiti-tezinu/

Prije izdavanja izjave o sukladnosti, proizvodi moraju biti podvrgnuti postupcima ocjenjivanja sukladnosti, a ako je prikladno (jer su izvedeni iz zasebnih odredbi, ti proizvodi moraju dobiti dobre certifikate. Postupak ocjenjivanja sukladnosti sastavlja se izvr¹avanjem odreðenih nizova radnji. Tada postoje tzv. Moduli i obièno se nazivaju velikim slovima. Izbor ovog niza tra¾i proizvoðaè, koji ga mo¾e odabrati prema njegovom mi¹ljenju povodom proizvoda koji mu je dodijeljen u direktivi. Kod tehnièki prosjeènih proizvoda, slijed se mo¾e postaviti samo iz samog modula (npr. Modul A, a za naprednije proizvode to su postupci (npr. U uspjehu mjerila elektriène energije proizvoðaè mo¾e odabrati module B + D, B + F ili H1 . Tada se dokumentiraju vrijeme i rezultati u¾ivo. Proizvoðaè pi¹e o materijalima koji uzimaju izjavu o sukladnosti CE oznakom. Velika odgovornost vezana uz izjavu proizvoðaèa o sukladnosti proizlazi iz sada¹njosti, da se pretpostavlja da proizvod za koji je pripremljena dokumentacija ispunjava sve va¾ne zahtjeve i da je isti kao i sada¹nje odredbe.Sljedeæe informacije trebaju biti ukljuèene u ugovore o sukladnosti EK u skladu sa sljedeæim obrascem (zajedno s uredbom ministra infrastrukture od 11. kolovoza 2004. o metodama deklariranja sukladnosti graðevnih proizvoda i naèinu oznaèavanja graðevnom oznakom:1. Jedinstveni identifikator proizvoda - broj XXXX2. Marka i adresa proizvoðaèa - a osim toga, ako je i tra¾ena, istodobno je i njezin europski ovla¹teni zastupnik3. Izjava o sukladnosti izdana je na iskljuèivu odgovornost proizvoðaèa (ili instalatera4. Koji je materijal deklaracije - identifikator proizvoda, koji æe omoguæiti reprodukciju njegove povijesti, ako je potrebno - prilo¾iti fotografiju5. Gore opisani predmet ove izjave u skladu je s dobrim zakonodavstvom Zajednice (popis6. Upuæivanje na specifikaciju ili fotografiju na usklaðena pravila - na koja se daje izjava7. Prema potrebi, informacije o prijavljenom iznosu koje je intervenirao i dostavio potvrdu8. Ostale dodatne informacije, kao ¹to su: na èije ime je potpisano ime, datum i mjesto izdavanja, polo¾aj, ime i potpis.Nakon izdavanja izjave o sukladnosti, proizvod mo¾e imati CE oznaku. Prisutnost ove oznake na ambala¾i proizvoda navodi da ispunjava zahtjeve direktiva Europske unije. Oni se bave pitanjima vezanim za zdravstvenu i ekolo¹ku pomoæ, sigurnost uporabe i odreðuju opasnosti koje proizvoðaè treba ukloniti. Ako je proizvod podvrgnut ocjeni sukladnosti, ali nema deklaraciju o sukladnosti, ne mo¾e biti ukljuèen u kupnju ili biti stavljen u uporabu na mjestu Europske unije. Proizvo inaĉ potvr oruje izjavu ili u sluĉaju da je na¹e sjedi¹te izvan Europske unije - njegov ovla¹teni europski zastupnik.