Natjecateljske vje be

auresoil sensi secureAuresoil Sensi & Secure - Učinkovit način da poboljšate kvalitetu slušanja!

Pobaèaj je nepopustljiv predmet tabua. Unatoè tome, mediji se s vremena na vrijeme bave ovom obvezujuæom temom, pokazujuæi problem sa èvrstim protivnikom pobaèaja ili upravo suprotno. Naravno, potiskivanje teme neæe ga podr¾ati, ali s novim dijelom, njegovo presaðivanje nije. A onda, da problem postoji, nema sumnje. Prema zakonu i pored toga, prema lijepim i vjerskim vrijednostima, pobaèaj ili prekid trudnoæe je protuzakonit. Zatim postoji prekid neroðenog, ali veæ zapoèetog djeteta, koje je podlo¾no apsolutnoj i neotuðivoj za¹titi. Postoje, meðutim, zakonske iznimke koje dopu¹taju majci djeteta da provede trudnoæu. Takvi sluèajevi predstavljaju neposrednu prijetnju zdravlju ili smje¹taju majke, ¾ivotu drugog djeteta i otkrivanju ozbiljnih, neizljeèivih nedostataka djeteta. Meðutim, postoje situacije kada buduæa majka ne bi trebala imati dijete: sve je isto kao inicijativa lo¹e financijske situacije ili neuobièajeno mlade dobi. U takvoj stvari, dakako - oko nacionalnog i crkvenog brisanja trudnoæe je protuzakonito. Buduæa majka æe imati ili ilegalni pobaèaj, pobaèaj ili roðenje djeteta, a zatim æe biti podnesena na usvajanje.

Naravno, neæemo biti ovdje niti jedna od karata, koja zabranjuje ili podr¾ava pobaèaj, opravdava. Ne sjeæamo se i namjeravamo prikriti èinjenicu da se u industriji primjeri za trudnoæu ne bi dogodili ako ne i bezbri¾nost ¾ena. Ili ¹to ¾ene ne smatraju vjetromotpornim biæima. Meðutim, postoje i druge situacije u ¾ivotu i ljudima, a dodatno je njihovo pristupanje nekim od prièa posebno individualno. A èak se i apstrahirao od bezbri¾nog tinejd¾era, èiji je prvi boravak s seksom zaustavio trudnoæu, ali se svodi. De¹ava se da bogate ¾ene koje imaju posao ne mogu takoðer ne ¾ele pomiriti s poslom, uzeti abortus. Naravno, poljski zakon ih spreèava, oni moraju tra¾iti savjet u njemaèkim, slovaèkim i austrijskim bolnicama.

Nema sumnje da bi se u nekim sluèajevima ne¾eljene trudnoæe sve moglo ogranièiti na specifiènu izjavu "koju smo morali imati". I ako bi, u sluèaju hira, pobaèaj zapravo bio zabranjen, naravno, na zakonski ovla¹tenim toèkama poljska vlada trebala bi dopustiti ¾eni da prekine trudnoæu. Kao i uvijek, naravno iz pro¹losti, iako su ispunjeni zakonski uvjeti, lijeènici odbijaju provesti postupak ne samo jednom, izla¾uæi ih pravom riziku gubitka stana i zdravlja ne samo osobe veæ i buduæeg djeteta. A struja je neprihvatljiva aktivnost.