Nema snage za c lesku

Vrlo èesto kada kupovina ide u drugi tip trgovaèkih centara, on se najprije pita o tome ¹to treba kupiti. No mo¾e se dogoditi i da æe, ako je trenutno na putu, planovi biti onemoguæeni iznenadnim nedostatkom elektriène energije. U isto vrijeme, kada cijela trgovina iznenada padne u tamu, ona ne mo¾e ostati bez hitnog napajanja. Pogotovo ¹to nije moguæe predvidjeti kako se pridru¾iti takvom obliku. Èesto rasvjeta mo¾e potpuno neoèekivano propasti, a onda je va¾no da ljudi koji se odluèe biti u objektu mogu izaæi ¹to je br¾e moguæe.

Dakle, skupo je ako imate na umu da u drugim srcima i trgovaèkim galerijama, svaka ispravna toèka ovisi o uvodu u sljedeæi izvor napajanja. Takve su zgrade ponekad otvorene do kasno u noæ, a ako nema struje ubrzo nakon mraka, tada ¹kola neæe primijetiti njezin rad. Osim toga, iznenada pada u noæ mo¾e uèiniti ljudi osjeæaju paniku i sredini. Stoga je va¾no da u svakom objektu imate rasvjetna tijela za sluèaj nu¾de, kao i jedno nu¾no osvjetljenje.

Takoðer uvijek primijetite da æe prisutnost takve rasvjete biti neophodna u vrlo te¹kim situacijama koje treba ukloniti. Govorim o moguænosti po¾ara na gradili¹tu. Da bi se ¹to prije moglo izaæi iz kuæe, takva rasvjeta u nu¾di mora postojati u ¹irokom rasponu i spremna za ukljuèivanje u bilo koje vrijeme. Od putovanja do posljednjeg, da se zapaljivi materijali mogu naæi u suprotnim objektima, iznimno je va¾no da takva rasvjeta vodi do izlaza za sluèaj nu¾de na najmanji moguæi naèin.

Zahvaljujuæi tome, svi oni koji su se okupili u komercijalnom okru¾enju, drugim rijeèima, u drugom objektu, moæi æe na trenutak napustiti zauzet prostor, tako da nitko nije ozlijeðen. Tada æe biti posebno moguæe kada se piktogrami pojave zajedno s instalacijom za rasvjetu u sluèaju nu¾de, koja æe pokazati u kojem smjeru treba iæi van.