Oneei aeenje zraka

Puno je pra¹ine i oneèi¹æenja zraka u èitavim tvornicama i trgovinama. U trenutno mnogo lo¹ijim uvjetima zdravlja ljudi rade, uèinci takvog stanja èesto se izra¾avaju u kasnijim godinama njihova djelovanja.

Danas, poslodavac koji se sjeæa zdravlja svojih gostiju postavlja takve ekstrakcije i sakupljaèe pra¹ine u takvim stanovima. Ventilatori, spomenuti izvlaèi i sakupljaèi pra¹ine su ureðaji zahvaljujuæi kojima je ventilacija posebno interijera takoðer dinamièna i znaèajno uèinkovita. Takoðer biste trebali znati i napomenuti da preveliko zagaðenje zraka, koje sam imao, boje ili pra¹ine u prahu mogu pridonijeti eksploziji u prostoriji u kojoj je stanje previsoko, i neoèi¹æenoj pra¹ini i zagaðenju zraka. Svaka vrsta sakupljaèa pra¹ine, ciklona, ispu¹nih krakova ili ispu¹nih cijevi i odvodnika èipova je investicija vrijedna tro¹ka, ovi ureðaji imaju posebna odobrenja, proizvode se zajedno s principom atex i vrlo dobro se pozicioniraju na nekoj vrsti proizvodnih hala. Tretirati ih, prije svega, je za¹tita za goste koji se primaju u suprotnim sobama i koji su u opasnosti od eksplozije. Postoje sakupljaèi pra¹ine, koji u isto vrijeme pra¹inu od nekoliko strojeva, kao ¹to su mjeraèi debljine, planeri, kru¾ne pile i strojevi za rubove, posebno u trgovinama namje¹taja, drugi od ciklonskih separatora pra¹ine su odabrani za vaðenje suhe neèistoæe iz zraka, postoje i usisivaèi pra¹ine koji èiste ispu¹ni zrak. Ekstrakti su postavljeni kao stalna mjesta, stojeæi na uobièajenoj u pravoj dvorani, postoje mobilne stanice za ekstrakciju, koje su opremljene ugraðenim kotaèima ili stoje kao mali prijenosni ureðaji. Svi ovi zraèni ventilatori obavljaju istu funkciju, tj. Pra¹inu i proèi¹æavaju zrak od lo¹ih tvari, ventiliraju oneèi¹æene prostorije, vrlo su vrijedni i brinu o njima na poslu koji stvara mnogo zagaðenja. Vreæice za pra¹inu daju se kao jedan element, a kao kombinirani elementi moguæe je odmah postiæi nekoliko sakupljaèa pra¹ine. Potreba za znaèajnom dozom takvih alata u dvorani ovisi o stupnju oneèi¹æenja.