Procjena opasnosti od eksplozije u plinskoj kotlovnici

ATEX direktiva u vlastitom pravnom sustavu uvedena je 28. srpnja 2003. godine. Odvode se u proizvode koji se provode u prostorima koji su u opasnosti od eksplozije. Dotièni proizvodi moraju ispunjavati stroge zahtjeve koji se ne odnose samo na sigurnost nego i na zdravstvenu skrb. ATEX direktiva sadr¾i postupke ocjenjivanja sukladnosti.

Princess HairPrincess Hair Izuzetno učinkovita maska za gubitak kose i poboljšanje njihovog stanja

U sluèaju odredbi normativnog akta koji se razmatra, razina sigurnosti i, ¹tovi¹e, vezana uz tekuæe cjelokupne postupke ocjenjivanja prvenstveno ovise o stupnju opasnosti za okoli¹ u kojoj æe posebni ureðaj raditi.ATEX direktiva propisuje stroge zahtjeve koje proizvod mora izvr¹iti kako bi bio koristan u potencijalno eksplozivnim atmosferama. I koja je to zona? Prije svega, rijeè je o rudnicima na ugljen, gdje postoji iznimno va¾an rizik od eksplozije metana ili ugljene pra¹ine.

ATEX direktiva ima detaljnu podjelu ureðaja na liniji. Postoje dvije. U broju dijelova odabrani su ureðaji koji se koriste u rudniku pod zemljom iu prostorima koji mogu biti pod rizikom od eksplozije metana. Druga se skupina svodi na ureðaje koji poèinju na drugom mjestu, ali koji mogu biti izlo¾eni eksplozivnoj atmosferi.

Ovom se Direktivom utvrðuju bitni zahtjevi za svu opremu koja radi u podruèjima eksplozije metana i ugljene pra¹ine. I osjetljiviji zahtjevi va¾ni s moguæno¹æu otkriæa u usklaðenim sporazumima.

Treba imati na umu da jela slièna knjigama u potencijalno eksplozivnoj atmosferi trebaju biti oznaèena oznakom CE. Oznaka mora biti popraæena identifikacijskim brojem prijavljenog tijela, koji treba biti oznaèen, vidljiv, stalan i jednostavan.

Prijavljeno tijelo ispituje cijeli organizam za¹tite ili neku opremu u projektu kako bi se osigurala suradnja s va¾eæim propisima i zahtjevima Direktive. Takoðer treba imati na umu da æe se od 20. travnja 2016. trenutna direktiva zamijeniti novom ATEX direktivom 2014/34 / EU.