Prodaja nusproizvoda

Prilikom prodaje proizvoda ili usluga evidentiranih u blagajni, novitus small plus poduzetnik se mora sjetiti snage aktivnosti vezanih uz postojeæi ureðaj. Imati blagajnu povezano je s nizom obveza koje su detaljno regulirane dobrim zakonima i zakonima. Prije poèetka rada buduæi vlasnik tvrtke saznaje da kori¹tenje blagajne neæe biti lako. Ne mo¾ete poèeti prodavati odmah nakon kupnje ureðaja.

Proces fiskalizacijePrvo morate pronaæi uslugu pogodnu za rukovanje blagajnama koje æe zadovoljiti fiskalizaciju. Porezni ured treba obavijestiti porezni ured o svom radu, jer njegov zaposlenik mora pripadati. Isti je izbor i promjena blagajne. U svakom sluèaju, svaki investitor zna koliko su pravila slo¾ena i da bi nadle¾na tijela trebala govoriti o nekim ¾eljeznicama u privatnom poslu. Tek nakon fiskalizacije, porezna uprava daje registru jedinstvenu velièinu i ureðaj je sposoban koristiti. Ako imate registar blagajne, morate razmisliti o nizu obveza ne samo vezanih uz servisni vlak veæ i prirodne uporabe blagajne.

Bioxyn

izvje¹æaIznimno je va¾no zapamtiti da svakodnevno, kvartalno i godi¹nje izvje¹æe odluèuje o sa¾etku prodaje. Buduæi da registar blagajne - kao i svi elektronièki ureðaji - nije jednostavan za kori¹tenje, va¾no je zapamtiti da je potrebno provesti odgovarajuæu obuku u njegovom radu. Dobro pripremljen zaposlenik ne mo¾e biti razoèaran i neæe izlagati vlasnika nepotrebnim tro¹kovima vezanim za marku. Uz novac morate razmisliti io kupnji posebnog ureðaja koji æe vam pomoæi u uspjehu neuspjeha glavne karte. Dodatna blagajna mora takoðer biti prijavljena poreznom uredu. Naravno, svaka blagajna bi trebala koristiti ista slu¾ba, koja æe slu¾iti ne samo u sluèaju kvara ureðaja, veæ æe obavljati i potrebne tehnièke preglede, koji se trebaju poduzimati svake dvije godine.