Prodavae prodavaea

Odnos izmeðu dviju osoba je umijeæe kompromisa koji zahtijeva suradnju obje strane. Stoga treba meðusobno razgovarati i ne ulaziti u slobodnu ti¹inu, koja ne donosi ni¹ta dobro u odnos, pa èak i pobuðuje meðusobnu sumnju. Problem je problem, ali to je na¹ svakodnevni ¾ivot. Èak dijelimo male detalje i trebali bismo ne¹to popraviti. Terapija za parove dobro je rje¹enje koje omoguæuje odreðivanje uzroka kvarova kluba.Na svakom sastanku s terapeutom raspravlja se o situacijama iz bliske biografije, koje izazivaju lo¹e uspomene, ¾aljenje prema partneru, ljutnju, razoèaranje. Detaljna analiza ljubavi partnera i uzajamnog pona¹anja pomoæi æe im da razumiju uzrok njihovih reakcija, ¹to obièno dovodi do emocionalnog povlaèenja dvoje ljudi.

U vezi s dodatnom ¾enom, moramo stvoriti da se prisjeæa poznatih stilova i navika vi¹e. Ponekad se sru¹i da kad smo zajedno vidimo sukob dva vrlo razlièita svijeta, gdje isti kada smo odgajani i ono ¹to su uzeli od kuæe ne podudara se sasvim s drugim dijelom. Zato je korisno odrediti kako zami¹ljamo na¹ zajednièki ¾ivot, ukljuèujuæi podjelu odgovornosti. Zapravo, izrazito je govoriti o onome ¹to ne prihvaæamo u mjeri iskrenih namjera. Struènjaci æe nam sigurno dati priliku da saznamo da kori¹tenje odreðenih rijeèi u èestim razgovorima nije pozitivno.

https://max-n.eu/hr/

Reèenice koje bi trebale izazvati partnera, vrijeðati njegovu obitelj, usporedbe i odluke koje ga gledaju negativno, umjesto da ga uzimaju. Ljubav ne nestaje preko noæi, ali èesto ne shvaæamo da je problem samo u lo¹oj komunikaciji, koja je prerano ili ne rijetko. Odnos mo¾e biti te¾ak posao, pogotovo kada sami partneri ne vide problem koji je uvjet frustracije i nezadovoljstva voljene osobe. Zajednièka terapija je skupa ideja ako planiramo dati sebi nadu za ponovno procvat ljubavi.