Profesionalne vje be za usluge kupcima

Ako ste vlasnik bilo kojeg objekta ili ugostiteljskog objekta, vrlo dobro znate da je brzina tipske usluge jedan od najva¾nijih izazova koje morate ispuniti. No, mo¾da nikada niste pogodili da velika ideja za posljednjim elementom stvara ne samo brzinu pripreme reda, veæ i samo uvoðenje reda tijelu i poravnanje u fiskalnom iznosu.

http://hr.healthymode.eu/catch-me-patch-me-najucinkovitije-sredstvo-za-izgubiti-tezinu/

Dakle, ako je va¹a kuæa ureðena u tradicionalnim ili nekoliko naprednih ili zastarjelih blagajne, ovaj element znaèajno produ¾uje vrijeme korisnièke usluge, ¹to se izravno svodi na njegovo ispunjenje, ili njegovo lijeèenje od usluga koje pru¾ate!Sreæom, na trgu jo¹ uvijek postoje brojni sadr¾aji, a ugostiteljstvo mo¾e koristiti sve vi¹e i vi¹e tehnolo¹ki naprednih rje¹enja koja izravno preuzimaju grupu pru¾enih usluga! A upravo ovom misijom, koja se ¾ali na pravac pobolj¹anja kvalitete gastronomskih usluga, poma¾emo. Mi primjenjujemo Ci¿ kako bismo ponudili jedan od najnaprednijih konobara i bartending proizvoda - Gastro Pos Demo program.Njegovo iskori¹tavanje nije samo intuitivno, jo¹ uvijek je vrlo slièno radu na staroj blagajni, tako da se zaposlenici neæe vi¹e te¹ko prilagoditi najnovijim rje¹enjima! Osim toga, cijeli plan radi na taktièan naèin, pru¾ajuæi glatko i, ¹to je najva¾nije, mnogo br¾i odabir narud¾be. Isto tako, identifikaciju konobara karakterizira znaèajan tehnolo¹ki napredak i jednostavnost servisa, jer se unosom dobrog koda za odreðenog zaposlenika, ili jo¹ jednostavnije, pomoæu posebne magnetske kartice.Gastro Poz & nbsp; je definitivno „must have”, ako ¾elite slu¾bu za korisnike na najvi¹oj razini! Gastro Poz se koristi u mnogim popularnim i poznatim restorana i barova udobne! Stoga ne oklijevajte vi¹e i uèiniti da va¹ dom je podignuta na jo¹ vi¹u razinu!