Program za raeun mac

Program fakturiranja omoguæuje vam izdavanje razlièitih vrsta materijala za naplatu u brzom, popularnom i prilagoðenom postupku. Modul Comarch ERP Optima je iznimno ekonomièan za kori¹tenje. Zahvaljujuæi tome, mo¾ete staviti tekstove u svaku valutu.

Ova aplikacija je u svima sinkronizirana s drugim elementima sustava Comarch. Informacije se a¾uriraju u cijelom sektoru, ¹to raèunovodstvenu uslugu èini jednostavnom. Iz radoznalosti na funkcionalnost (opcije prodaje i kupnje, web-razmjena dokumenata, ovaj modul definitivno znaèi najzanimljiviju ponudu na tr¾i¹tu meðu proizvodima ove vrste.Dodatni alat kao ¹to je Namjenski prodajni prozor omoguæuje vam prikaz svih savjeta i dokumenata vezanih uz odreðenog izvoðaèa. Ovo je nevjerojatno korisno rje¹enje za raèunovoðe. Osim toga, ovaj plan je i funkcija ispisa. Sve je to uèinjeno, da narud¾ba znaèajno olak¹ava poslovanje tvrtke ili poduzeæa, a rad je ugodniji.Program Comarch ERP Optima je izvrstan, pogotovo za male i male tvrtke, gdje raèunovodstvo nije opæe, a zaposlenici su potrebni za milost i olak¹anje. To je uloga modula fakture kao programa knji¾enja i fakturiranja koji olak¹ava rad ljudi i ogranièava moguænost pogre¹aka. Program vam omoguæuje brzo izdavanje raèuna uz njihovu trenutnu korekciju i moguænost ispisa.Softver za fakturiranje raèuna Comarch ERP Optima se odnosi na: izdavanje faktura prodaje i kupnje, fiskalizaciju za fizièke ¾ene, rukovanje svim prodajama u PLN i stranim valutama, izdavanje korektivnih dokumenata (prilagodbe: kolièina, podaci, vrijednost-cijena, stopa PDV-a, popust, itd. kupnju i prodaju uz odabir tradicionalnih oblika plaæanja (prijenos, naknadu, gotovinu, kao i softvera koji je odredio korisnik te voðenje registra pomoæi i klijenata.