Proizvodae francuske odjeaee

Pro¹le subote odr¾ana je predstava najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao velik broj gledatelja koji su tra¾ili da provjere ¹to su dizajneri stvorili za odgovarajuæu sezonu. Meðu publikom mogli smo èak identificirati nekoliko poznatih osoba, novinara i politièara.Prefinjeni prikaz bio je najbli¾i detalj i sve je bilo pripremljeno bez ikakvih prepreka. Takvi smo se mogli diviti modelima koji predstavljaju divnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. Njihova je uloga bila bazirana na potpuno jednostavnim i laganim tkaninama s visokim, ¹arenim bojama, ukljuèujuæi pamuk, lan i svilu. Na¹i novinari su voljeli prozraène, ¹arene maksi suknje, sve kukièane. Osim njih, odu¹evljenje su izazvale i èipke, romantiène haljine i bluze s nakitima i vezenim bikinijem. Za vruæu odjeæu, dizajneri su, izmeðu ostalog, za ¾ene predlo¾ili pletene kape s zdravim kru¾nim raskri¾jima, ukra¹ene èipkom i ¹arenim cvijeæem.Nakon koncerta zavr¹ena je aukcija prekrasnog vjenèanja kreiranog posebno za dana¹nju prigodu. Haljina je dana osobi koja bi ¾eljela ostati anonimna. Osim toga, na aukciji je bilo i malo odjeæe iz najnovije kolekcije. Prihodi od prodaje prodaju se na vlastitom siroti¹tu. Mora se naglasiti da tvrtka rado podr¾ava razlièite dobrotvorne i sna¾ne akcije. Njegovi vlasnici su u vi¹e navrata stavljali na prodaju svoju robu, a predmet dra¾be bio je èak i posjet jednoj od tvornica.Predstavnik tvrtke rekao nam je da æe najnovija kolekcija doæi na posao danas u svibnju. Osim toga, obavijestio je da je brand postavljen kao internetska trgovina u kojoj bi obrnute kolekcije bile popularne nego u stacionarnim sustavima.Obiteljska modna tvrtka jedna je od najveæih proizvoðaèa odjeæe na svijetu. Postoji nekoliko tvornica u cijelom svijetu. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa ljudi, prije svega, mnoge od najboljih krojaèa, krojaèa i arhitekata. Svako malo ovaj brand razmi¹lja o zbirkama u zamjenu za prve poljske dizajnere. Ove su zbirke, naravno, vrlo popularne, da se prije poèetka trgovine, oni koji su ujutro spremni pojavljuju u redovima dugim kilometrima. Ove zbirke su rezultat istog dana.Rezultati sada¹njeg imena iz mnogo godina u¾ivaju veliku popularnost meðu korisnicima, vi¹e kao rezultat kada i u inozemstvu. Pi¹uæi o njoj, ne uspijeva spomenuti same nagrade koje je dobila i koje tvrde da su plodovi najvi¹e vrijednosti.

Pogledajte na¹u trgovinu: Za¹titna odjeæa, jednokratna