Prskalice za boje

Postoji industrijski sakupljaè pra¹ine (sakupljaè pra¹ine koji ima zadatak da u trgovini apsorbira veæinu pra¹ine koja nastaje tijekom proizvodnog procesa. Takav ureðaj se ne konzumira samo u proizvodnim pogonima, nego i na svakom mjestu gdje se razvija vi¹ak pra¹ine, èije udisanje mo¾e biti prijetnja zdravlju zaposlenika.

Dakle, i biti ekonomski sakupljaèi pra¹ine je cilj svakog vlasnika, u stanu u kojem se pra¹ina pravi, ili opasnim tvarima koje mogu negativno utjecati na di¹ni oblik radnika. Nedostatak ekonomskih sakupljaèa pra¹ine na takvim radnim mjestima mo¾e se provesti u kaznenom postupku, jer je du¾nost svakog vlasnika proizvodnog pogona, ili novog mjesta na kojem ljudi rade, osigurati ih o zdravlju i sigurnosti odr¾avanja. To je zato ¹to nemamo takav industrijski sakupljaè pra¹ine, tako da se povezuje s prijetnjom zdravlju zaposlenika tvrtke. Pravni propisi zabranjuju takvo pona¹anje. Stoga, u sezoni otvaranja tvornice, trebate razmisliti o instaliranju takvog naèina, naravno. Vjerojatno æe svakako pomoæi mnogim zaposlenicima koji trebaju biti stvoreni u takvoj tvornici svaki dan. Uz èinjenicu da industrijska pra¹ina ¹titi zdravlje zaposlenika, takoðer je vrijedno voditi raèuna o tome da uklanjanje pra¹ine iz zraka uzrokuje da se u konaènici gotovo èisti u cijeloj tvornici. Dakako, to je onda velika prednost, koja bi nas trebala natjerati da kupimo takav sakupljaè pra¹ine. Naravno, sakupljaèi pra¹ine iz novih tvrtki razlikuju se iznad svih cijena. Tako da ne mo¾emo èak ni dati previ¹e novca za kupnju takve opreme, isto s vjerom i tako æemo naæi trgovinu koja prodaje jeftinije takve ureðaje. Kako to mo¾e, s sada¹njim vi¹e, ne bi trebalo biti ozbiljnijeg problema.