Raeunovodstvo za tvrtke iz lublina

Vlasnici tvrtki èesto tra¾e raèunalni program koji æe ih rije¹iti od monotonog i dugotrajnog rada, uz odr¾avanje raèunovodstvenih evidencija i popisa s poreznim naslovom. Raèunovodstveni sustavi zadovoljavaju sva pitanja vrlo bogatih prijemnika, ali su fleksibilni i jednostavni za kori¹tenje. Ono ¹to je iznimno va¾no, skrojeni su prema va¾nim propisima i fleksibilni na kraju kako bi zadovoljili zahtjeve ¹to veæeg broja korisnika. Ponuda je takoðer namijenjena tvrtkama koje odr¾avaju pune raèune, kao i institucijama koje se preklapaju u situaciji knjige prihoda i rashoda ili na temelju jedinstvenog poreza.

Enova ima cijeli niz funkcija potrebnih za sigurno dr¾anje knjige trgovanja: od upravljanja planovima raèuna, preko smanjenja i knji¾enja, poravnanja namire, do upravljanja osnovnim sredstvima.

Enova je vrlo nje¾an sustav, s modernim suèeljem koje pru¾a najbolju funkcionalnost i praktiènost rada. Zahvaljujuæi intuitivnom kreatoru sustava, poèetak rada s programom neæe biti problem èak ni za nekoliko iskusnih korisnika.

Ovaj sustav, u usporedbi s razlièitim, daje veæu fleksibilnost. Osim pune funkcionalnosti osnovnog sustava, to dopu¹ta kreirati vlastita izvje¹æa i ispise, opisati poslovne dogaðaje na poseban naèin, izvr¹iti analizu zapisa prema raznim web stranicama, dr¾ati tzv. vlastitim poljima, ili sami podmiriti naselja ili ih evidentirati prema pojedinim vrstama. Moguæe je da se njihova rje¹enja i dalje provode.

Osnovne znaèajke raèunovodstvenog programa:voðenje KPiR-a ili jedinstvene porezne prijave;pregled i namirenje PDV evidencija: kupnje, prodaje, gotovinske isplate, usklaðivanja plaæanja PDV-a koji nisu bili plaæeni u to vrijeme;evidenciju stalnih sredstava i, ¹tovi¹e, mentalnih i pravnih vrijednosti;standardna plaæa;dostava gotovinskih i nenovèanih gotovinskih transakcija, gotovinski izvje¹taji;izdavanje ZUS deklaracija i moguænost izvoza na platitelja.