Sigurnost na radnom mjestu

Kada govorimo o konceptu & nbsp; eksplozivne sigurnosti, tj. & Nbsp; sigurnosti od eksplozije, nemoguæe je navesti sva znanja o ovom elementu. Postoje mnoge specifiène zakonske odredbe koje utjeèu na predmet o kojem je gore raspravljeno. Iznad svega, dolazi do èinjenice da se u podruèjima koja su posebno izlo¾ena po¾aru ili bilo kojoj eksploziji primjenjuju odredbe ATEX direktive, koje obavje¹tavaju da, na primjer u rudnicima uglja i gdje god postoji opasnost od eksplozije metana ili ugljene pra¹ine, treba koristiti ureðaje suzbijaju eksploziju i istodobno su CE oznaka.

Postoje mnogi europski recepti za posljednju èinjenicu, a postoje i brojni poljski propisi. U Republici Poljskoj, propisi, naèela povjerenja i higijene rada i pravilnik ministra gospodarstva od 8. srpnja 2010. primjenjuju se u situaciji minimalnih zahtjeva u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu, vezanih uz izglede eksplozivne atmosfere koja se dogaða na radnom mjestu (Journal of Laws, br. 138, toèka 931.Kad je rijeè o sigurnosti od eksplozije, treba napomenuti da je na svakom mjestu gdje postoji takav rizik, poslodavac je du¾an izraditi dokument o za¹titi od eksplozije. Takav dokument vjerojatno postoji i uz analizu rizika. Meðutim, treba imati na umu da to ovisi o reviziji kao o dokazu uspjeha modernizacije radnog mjesta.U novije vrijeme, naglasak je na sigurnosti zaposlenika. Stoga je za¹tita od po¾ara od velike va¾nosti. Izrada dokumenta, koji je protupo¾arni dokument, konaèno stvara, prije svega, odreðivanje zona koje mogu biti izlo¾ene moguæim eksplozijama. Istodobno su dane za¹titne mjere.Osim toga, svaka radionica izlo¾ena po¾aru trebala bi biti sustav za suzbijanje pojave eksplozije. Ova metoda se uèitava s tri elementa. Prvo, trebalo bi suzbiti paljenje u postojeæim ureðajima. Drugi je da se pritisak u priboru uvede u popularno stanje, a treæe, da se sprijeèi plamen koji je u¹ao u cijevi ili kanale uzrokuje sekundarni po¾ar.U zakljuèku, treba biti da je biti èovjek najva¾nija stvar. Stoga poslodavac treba slijediti propise i razvijati se za sigurnost zaposlenika.