Spolni odnos nema lacan

Seks je vrlo najdra¾a i najpo¾eljnija sfera ljudskog ¾ivota. Stvoren je ne samo specifiènom fascinacijom, veæ i lijepim u¾itkom. Seks je pravi lijek za stres i izvor dobrog ¾ivota. Savr¹eno uèvr¹æuju odnos, povezujuæi partnere. Ali ¹to uèiniti ako postoje problemi u va¹oj seksualnoj sferi?

Podruèje znanosti dolazi, ¹to je seksologija. Ovo polje je ukljuèeno u ¹iroki pojam ljudske seksualnosti. Predmet interesovanja seksologa jesu m.in. seksualne potrebe, srodni poremeæaji, pa èak i njihov nedostatak. Seksologija u¾iva u seksualnom ¾ivotu èovjeka na energetskim poljima. Ne radi se samo o tjelesnosti. To se odnosi i na psihu, osjeæaje i emocije, kao i na odnose s drugim stanovnicima i ostatkom svijeta. Seksologija iskori¹tava sve elemente povezane s ljudskom seksualno¹æu. Ova stvar dobiva znanje, meðu ostalima iz antropologije, medicine, psihologije ili sociologije.

Kako da idem kod seksologa? Lijeènik bi trebao iæi ljudima koji ne u¾ivaju u seksu. Problem koji ga spreèava mo¾e biti nedostatak orgazma, prerana ejakulacija ili erektilna disfunkcija, kao i veliki krupni planovi. Sreæom, zahvaljujuæi struènoj pomoæi, jednom zauvijek zaboravite na intimne probleme.

Na¹ seksolog u Krakovu je kvalificirani struènjak koji æe rije¹iti svaki problem u svjetlosnom podruèju, ¹to je korisna seksualnost. Zahvaljujuæi dugogodi¹njem znanju, ne samo da æe vas su¹tinski upoznati sa svijetom zadovoljavajuæeg seksa, veæ i pomoæi u rje¹avanju problema vezanih uz nedostatak erekcije ili orgazma, savjete o tome kako se za¹tititi od spolno prenosivih bolesti i ¾elja i prije svega pomoæi vam u prevladavanju srama i pokazati koliko je va¾no je lijep seksualni ¾ivot.