Tkanina za blagajnu

Uzemljenje su najva¾nije komponente cijelog elektriènog sustava. Svatko misli da u ¾ièanim ¾icama nema napona i da u njima ne bi trebala biti elektrièna struja, ali to je drugaèije .... U svakom domu ili trèanju, postoje stotine metara ¾ica za uzemljenje, ali za to je svrha? Je li to zbog èinjenice da je stan utemeljen, stvara li promet u njemu kad ni¹ta nije povezano s njom? Kada je va¾no utvrditi cijelu elektriènu instalaciju? Ako ¾elite znati odgovore na te dogaðaje, proèitajte ovaj dokument na jedan kraj.

©to to znaèi da je elektrièna instalacija uzemljena? Dobar odgovor mo¾e se naæi u jednom pitanju, ali objasnit æemo toèno kako mo¾emo. Pa, u svakoj kuæi, u kojoj ima utiènica uz fazu i neutralni vodiè, takoðer provode uzemljene ¾ice. Oni ne uzrokuju na bilo koji naèin proizvodnju pojedinih ureðaja. Oni su stoga za¹titni procesi, koji su obièno u privatnoj postrojenju, a od tamo su preusmjereni na metalni element koji je povezan s tlom. ©to je uèinjeno za uzemljenje? Naravno, kao ¹to smo ranije spomenuli, uzemljenje je za¹titni sustav koji je veæ dugi niz godina povezan u privatnim postrojenjima. Drugi razlog povezivanja uzemljenja je radni razlog, jer zahvaljujuæi tome svaki ureðaj koji je primljen u bloku dobro funkcionira. Ako ¾elite postiæi ovaj model ¾ica, morate razmi¹ljati o èinjenici da koriste razlièite oznake. Najznaèajniji je PE za¹titni vodiè, koji stvara ¾uto-zelenu boju i PEN, koji je neutralni dirigent, koji jo¹ uvijek ima za¹titnu ulogu. ®ica je plava. Èak i utiènice koje nemaju uzemljenje imaju svoj naèin za¹tite od elektriènih udara. Obièno takvi utikaèi imaju oznaku (dva preklapajuæa kvadrata, ¹to znaèi da se ne smiju uzemljiti.