Veterinarski mikroskopi

Za one koji nisu procijenjeni u Poreznom uredu preko blagajne, servisna knjiga neæe imati specifiènije priznanje. No, oni koji se odluèe da postanu vatowcami, ili prodaju proizvode i ponude usluge, gledajuæi ih kako koriste fiskalnu kasu kao nerezident, zadr¾at æe takvu knjigu na odreðenom mjestu. Morate imati na umu da gubitak registra usluga blagajne koji stvara ozbiljne posljedice za investitore. Posebno æe stvoriti znaèenje kada poduzetnik poku¹a prikriti taj obrazac i prije uslu¾nog poduzeæa i prije Porezne uprave.

Servisna knjiga je nu¾na jer sadr¾i sve vrste festivala i promjena. Sada je na naèelu tekstova web stranice da predstavnik Poreznog ureda mo¾e utvrditi je li poslovni èovjek ispravno vodio evidenciju ili ne. Dakle, ako doðe do gubitka ili uni¹tavanja servisne knjige, ne ustruèavajte se obavijestiti ured o ovoj nesreæi. Ne samo da prijavljujete èinjenicu da je knjiga izgubljena, nego i kako je postignuta. I posljednji ne zavr¹ava s du¾nostima koje poduzetnik treba zapamtiti u takvom obliku.

Va¾no je da odmah nakon prijavljivanja gubitka u ured, nazovete tvrtku blagajnom, novim filtrom koji provodi uslugu i pregled blagajne. Njen stanovnik æe nam dati duplikat. Kao ¹to je navedeno, takva tvrtka mora izdati sigurnosnu kopiju knjige. Meðutim, ako se tijekom godina to odnosi na pomoæ novih uslu¾nih tvrtki, mora se raèunati s posljednjim da duplikat knjige mo¾e uzrokovati nedostatke. Zbog toga je najbolje pohraniti registar na takav naèin da se uvijek smatra na udobnom mjestu, gdje mu nije dopu¹teno ukrasti, ili gdje mu svi ne prolaze.

U sluèaju da predstavnik Poreznog ureda utvrdi da postoje nepravilnosti u duplikatu, djelovati barem po potrebi vraæanja naknade za kupnju blagajne. Osim toga, ako se poduzetnik sam odluèio podmiriti s naslovom obveznika PDV-a, u takvom sluèaju moglo bi se dogoditi da æe se morati vratiti iz ove vrste evidencije.