Videozapisi o prodavaeima

Va¾eæi zakon nameæe prodavateljima odreðene du¾nosti koje ¾ele zadr¾ati ako ¾ele izbjeæi razlièite vrste sankcija. To je njihova te¾ina i one u velikoj mjeri ovise o tome koje komercijalne aktivnosti provodimo. Bez obzira na to prodajemo li hranu, odjeæu ili raèunalnu opremu, moramo biti u moguænosti samostalno ili vi¹e ureðaja (ovisno o velièini trgovine, koji su blagajne.

Zahvaljujuæi stalno razvijenim elektronskim tehnikama, oni su sada vrlo slo¾eni. Stoga se mo¾emo opremiti morem modela tih ureðaja, ¹to æe nam nesumnjivo pomoæi u na¹em radu. Naravno, va¾na funkcija blagajne su tzv. Prodajni zapisi, meðutim, neke od njih koriste i dodatne opcije vezane uz, na primjer, metodu voðenja fleksibilnog i zatvorenog inventara. Zahvaljujuæi tome, poljska stvar je uèinkovitija.

Kakve nam moguænosti pru¾a tr¾i¹te?

Trenutno je na raspolaganju dioba dotiènih ureðaja. Mo¾emo spomenuti elektronièku blagajnu (blagajnu ERC-a i elektronièku prodajnu toèku (POS blagajne.

U sluèaju prvog tipa ureðaja, prelazimo na rad s vrlo va¾nim modelima. Njihove velièine nisu jako opse¾ne (ovo se odnosi na softver, RAM memorija je takoðer ovisna, ¹to skraæuje vijek trajanja ureðaja. POS-ove opcije su mnogo ¹ire u POS-u. Izuzetno je va¾no da putem vlastite raèunalne opreme stvaramo prodajne operacije njihovom utjehom.

Atraktivnost i dodatne POS funkcije su atraktivne. Osim raèunala, oni su kompatibilni s èitaèima i èipovima, te skalama i terminalima za platne kartice. Mo¾ete ih oboje integrirati u nove blagajne. Zahvaljujuæi ovom modelu opcija, mo¾emo precizno kontrolirati proces prodaje, logièno upravljati proizvodima na vrlo logièan naèin ili èak uèinkovito upravljati kupcem, za koje je vrijeme odreðenih funkcija uglavnom najva¾nije.

Slo¾eni sustavi

Naravno, treba shvatiti da su blagajne POS-a ne¹to va¾nije sa svojim standardnim kolegama. U promjenama, meðutim, dobivamo ureðaje s raèunalnim podacima koji æe nam pomoæi u umjetnosti.

I zapravo je to danas, jer osim blagajne dobivamo i kompjutorsku jedinicu, tipkovnicu i prikladan monitor (postoji jo¹ u taktilnom obliku. Osim toga, ureðaj koristi mnoge ulaze kroz koje mo¾emo spojiti gore navedene sustave. Takoðer je vrlo va¾no da u sluèaju POS-a dobijemo moguænost vrlo uèinkovite i bilo koje konfiguracije ureðaja. U moguænosti smo zamijeniti procesor, RAM memoriju ili èak postaviti novi, uèinkovitiji sustav. Posebno iste vrste gotovinskih kutija imaju i dodatne baterije, zahvaljujuæi kojima mo¾emo raditi bez spajanja na struju.

ERC modeli

Meðutim, kao ¹to je reèeno tako brzo, ovi napredni elementi su prilièno skupi. Meðutim, to ne znaèi da do¾ivljavamo slom. ERC-ove registarske blagajne takoðer mogu ispuniti sve njihove zahtjeve. Meðutim, trebali biste ga uzeti u zami¹ljenom stilu.

Prije svega morate shvatiti iz èinjenice da tra¾e u malim sortama. Najpopularnije su blagajne. Oni pokazuju malu velièinu, zbog èega se vrlo blisko kontroliraju kao dio male trgovine ili tijekom mnogih dogaðaja.

U uspjehu veæih poduzeæa moramo osigurati sustavne uèinke koji se mogu povezati s drugim blagajnama ili novom vrstom ureðaja. Obièno se koriste tamo gdje postoji nekoliko prodajnih mjesta. Neizravni tip ovih objekata je jednokrevetna. Oni jo¹ uvijek znaèe njihovu malu velièinu, ali imaju malo vi¹e funkcija u usporedbi s mobilnim modulima.

U uspjehu ERC-a moguæe je instalirati i raèunalo. Oni rade s njima na mre¾i ili izvan mre¾e, mijenjajuæi samo informacije. Priroda dostupnih funkcija pobolj¹ana je posljednjim modelom rje¹enja.

Kao ¹to mo¾ete vidjeti, vrste blagajne su mnoge. Trebali bismo ga pojesti u odnosu na posao koji vodimo.